stefan@vallskoga.se

0293-106 01

070-516 07 90

Policys & riktlinjer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

 • En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga.
 • Samtliga medarbetare har ett ansvar att företagets arbetsmiljö uppfyller gällande lagar och förordningar.

Arbetsmiljömål

 • Att företagsledning och medarbetare har kompetens att följa policy samt gällande lagar och förordningar.
 • Att alla anställda ska lösa sina arbetsuppgifter på ett arbetsmiljöriktigt sätt.
 • Att medarbetare som följer arbetsmiljölagen inte drabbas av ohälsa eller skada i arbete

 

Drogpolicy

Drogpolicy

 • Vår arbetsplats ska vara alkohol och drogfri.
 • Personal får inte vara påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen.
 • Den som misstänker att någon bryter mot detta, ska kontakta ledningen som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vallskoga Bygg AB ska med affärsmässighet uppfylla kundernas krav samt om möjligt överträffa kundernas förväntningar.

Vallskoga Bygg AB ska genom att alltid utföra sina arbeten med fokus på kvalité och effektivitet vara det självklara valet av partner då det handlar om nybyggnationer, renovering och utbyggnad av fastigheter, stora som små.

Detta innebär att:

 • Vår verksamhet ska utmärkas av professionalism och god affärsetik.
 • Vår verksamhet ska sträva efter långsiktiga relationer, förtroende och ett gott renommé på marknaden.
 • Vår personal ska vara kompetent och serviceinriktad.
 • Vår personal ska ha den utbildning som krävs för att vara en kompetent partner.
 • Vi ska vara lyhörda för nya rön och hålla våra medarbetare uppdaterade inom sina arbetsområden.
 • Vi ska sträva efter förbättring i alla våra processer.

Denna kvalitetspolicy är fastställd den 16/1-07

Marknaden och företaget förändras ständigt, varför policyn kommer att granskas och revideras årligen för att hållas aktuell.

 

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi ska bidra till en långsiktig god miljö genom att vi i vår verksamhet alltid ska sträva efter att göra så liten miljöpåverkan som verksamheten tillåter.

I vår verksamhet skall vi ta största möjliga miljöhänsyn och eftersträva ständig förbättring utöver vad miljölagstiftningen kräver.

Detta innebär att vi ska:

 • Minimera mängden restprodukter och avfall.
 • Försäkra oss om att våra leverantörer och entreprenörer uppfyller ställda miljökrav.
 • Ge öppen och saklig information om företagets miljötänkande till anställda, kunder, myndigheter samt övriga intresserade.
 • Förebygga eventuella miljöolyckor och på förhand göra en riskbedömning samt ta hänsyn till miljökonsekvenser innan ny verksamhet påbörjas.

Miljömål

 • Att om möjligt återanvända emballage.
 • Att om möjligt använda produkter som har så liten miljöpåverkan som möjligt, med hänsyn tagen till ekonomiska aspekter.
 • Samordna våra transporter där detta är möjligt.
 • Att successivt följa med utvecklingen och vid investering av fordon ha miljöaspekter med.

Då marknaden och företaget ständigt förändras kommer miljöpolicyn att granskas årligen.

Miljömålen kommer årligen att följas upp för att se om vi följt dessa.

 

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

 • Alla anställda i Vallskoga Bygg AB skall i alla lägen uppträda föredömligt i trafiken och förebygga risker så att ingen drabbas av skada eller ohälsa, detta gäller oavsett om den anställde kör med företagets eller med eget fordon.
 • Alla anställda ska kontrollera fordonet innan färd, så att detta är trafiksäkert.

Trafiksäkerhetsmål

 • Att företagsledning och anställda har kompetens att följa policy samt gällande lagar och förordningar.
 • Att alla anställda har den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt framföra fordon.
 • Alla anställda skall snarast rapportera eventuella tillbud och olyckor till företagsledningen.

Att företagsledning och anställda skall om möjligt använda handsfreeutrustning vid mobiltelefoni i samband med framförande av fordon.

 

omoss

Om oss

Vi är ett byggföretag som står för hög kvalitet och noggrannhet i vårt arbete. Läs mer

referensjobb

Referenser

Här kan du se referenser
från jobb vi utfört. Se referenser

kontakta

Företagsuppgifter

Ladvägen 9, Tierp
Telefon 0293-106 01
Org.nr 556581-0461

Vallskoga Bygg AB – Bygga nytt – Bygga om – Totalentreprenad